GreenPunkt

Иновации

Понятието “иновация” възниква още в началото на ХХ век. Въведено от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва иновационните процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Под “иновация” или “нововъведения” се разбира крайният резултат от процеса на създаване на нов продукт. В това понятие включваме същото така всички видове нововъведения, независимо от тяхната степен на новост на пазара и фирмата. Разделяме категорията на "иновации за дома" и "иновации за здравето".